NL FR

SO Leopoldsburg, Sint-Michiel

Start

functioneel gedrag zin voor efficiëntie sociale gerichtheid evenwaardigheid objectiviteit leergierigheid Talentonwikkeling verwondering durf wilskracht innerlijkheid samenwerking

Sint-Michiel

De middenbouw Sint-Michiel in Leopoldsburg biedt algemeen en technisch secundair onderwijs aan aan leerlingen van het eerste en tweede middelbaar. Sint-Michiel Bovenbouw (de tweede en derde graad) biedt zowel BSO, TSO als ASO aan.

 

 

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

 

 

Wie zijn we

Sint-Michiel, Middenbouw

Een toekomstgerichte school

Middenbouw Sint-Michiel is een toekomstgerichte school. Een school waar je goed onthaald en individueel begeleid wordt, waar jouw talenten en vaardigheden gewaardeerd en verder ontwikkeld worden, waar jouw mening ook meetelt. Kortom, een kindvriendelijke school waar je alle kansen krijgt, een school waar jouw toekomst centraal staat. 200 jaar Broeders van Liefde staat garant voor een onmetelijke ervaring wat betreft leerlingbegeleiding en kwaliteitsonderwijs voor alle leerlingen.

“Sint-Michiel middenbouw is een kindvriendelijke school waar jouw toekomst centraal staat”

Iedereen is welkom op onze school. Eenvoud en hartelijkheid moeten de drempels van onze school verlagen. Het leven van ieder, collega en leerling, is onze belangrijkste zorg. Met bijzondere zorg waken we over diegenen die bedreigd zijn in de uitbouw van hun leven. Allen, collega of leerling, moeten beseffen dat een menswaardige maatschappij allereerst zorgt voor de zwaksten, dichtbij of veraf. Die zorgen realiseren we door ons samenleven waar elkeen belangrijk is, door onze kennis en kunde die tot volle bloei komen als ze bevrijdend zijn voor allen, door het nooit op te geven. We leven daarom steeds met nieuwe inzet, door rechtuit te leven, het anderszijn van anderen is voor ons daarom heilig, door ontvankelijk te zijn voor het mooie, het goede, het Eindeloze. Door elkaar te bevrijden van eigen kleinheid en beperktheid. We zien het leven daarom als een tocht naar hetgeen de mens echt beminnelijk maakt: kunnen liefhebben als God.

1. Wij zorgen voor opvang en onthaal van iedereen

'Kinderen hebben recht op een school waar de diversiteit van het leven en de maatschappij ten volle aanwezig is. Voor deze rijkdom van het leven willen we vast en zeker open staan. Via een gedegen begeleiding krijgt elke jongere optimale kansen aangeboden tot maximale ontplooiing.'

Tijdens de eerste schooldagen staat het ganse team klaar om het onthaal te verzorgen en je zoon of dochter wegwijs te maken in de dagdagelijkse werking van onze school. Daardoor voelen zij zich al na enkele dagen thuis. Zo is o.a. de Sport-kriebeldag een belangrijke dag om elkaar beter te leren kennen. Elke klas wordt verder begeleid door een klasteam van minsterns twee leerkrachten.
Tijdens de maand augustus ontvangt elke leerling een brief met de praktische afspraken (met informatie over de boeken, het schoolmateriaal,...) Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Half september bespreken wij, tijdens een infoavond, de organisatorische en pedagogische afspraken die we met je zoon of dochter gemaakt hebben. Op deze avond wisselen wij de nodige gegevens uit om je kind zo optimaal mogelijk te begeleiden.

2. Wij garanderen basisvorming

'Om op een zinvolle manier actief deel te nemen aan de uitbouw van onze samenleving zijn een aantal basiscompetenties vereist. Hieronder verstaan we het verwerven en hanteren van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.'

In de lagere school werd al rume aandacht besteed aan het "leren leren" en andere vakoverschrijdende eindtermen. Al vanaf de eerste schooldag geven we tips over een goede studiemethode. Elke vakleerkracht zal voor zijn vak deze methode specifiek behandelen. Via de brochure "leren leren ' krijg je ook als ouder inzicht in deze leermethode.

Na elke reeks grote toetsen maken de vakleerkrachten tijdens de toetsbespreking een individuele foutenanalyse. Zo kan de leerling zijn leermethode en studiehouding zelf evalueren en eventueel bijsturen via werkpunten. Ook als ouders krijg je via deze weg een beeld van de evolutie van je kind.

Via de realisatie van de vakoverschrijdende eindtermen in de lessen of tijdens projecten brengen we heel wat kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij rond gezondheidsopvoeding, sociale vaardigheden, milieureducatie en burgerzin. Zowel een weloverwogen gezondheidsbeleid als projecten en lessen rond sociale vaardigheden zorgen ervoor dat onze leerlingen zich goed voelen.

 

3. Uitstel van studiekeuze en positieve oriëntering zijn belangrijk

'Elke jongere evolueert van kind over tiener naar adolescent. Dit ontwikkelingsproces wordt in grote mate beïnvloed door een aantal factoren zoals de persoon zelf. de vriendenkring en de opvoeding binnen het gezin. Het proces en de begeleiding van studiekeuze moet echter maximale groeikansen garanderen. De oriëntering voor de verdere studieloopbaan zal dan ook zo weinig mogelijk beperkend zijn.'

In de Middenschool zijn er geen onderwijsvormen of studierichtingen. De leerlingen die het zesde leerjaar verlaten krijgen dus uitstel van studiekeuze. Er wordt echter wel aan positieve oriëntering gedaan via het keuzegedeelte en het optiesysteem. In het eerste leerjaar krijgen de leerlingen 27 uur basisvorming en 5 uur keuzevakken. In het tweede leerjaar kan men kiezen voor een basisoptie.
Via een degelijk uitgebouwde studiekeuzebegeleiding met infodagen worden onze leerlingen voorbereid om een juiste keuze te maken.

Ook de attestering (eindbeoordeling) op het einde van het schooljaar is toekomstgericht. Ze is gebaseerd op de resultaten en de attitudes die je via een rapport op regelmatige tijdstippen ontvangt.

4. De begeleiding van alle leerlingen staat centraal

'Elke leerling wordt in onze school gezien als een 'totaal persoon' met eigen talenten, capaciteiten en beperkingen. Zij kunnen rekenen op een totale begeleiding. De schoolstructuur wordt gedragen door een waardepatroon van respect, solidariteit, creativiteit en innerlijkheid die het dagdagelijkse handelen bepaalt en hun persoonlijkheid verder vorm geeft.'

Van één juf of meester naar een tiental leraren overschakelen, van één klaslokaal naar een systeem van vaklokalen overschakelen, zelfstandig je agenda invullen, je boekentas leren klaarmaken, je studietijd leren plannen, je voorbereiden op grote toetsen zijn nieuwe uitdagingen die we samen aangaan.

Specifiek voor de begeleiding en opvang staat een gans team klaar:het klasteam, de vakleraar, de cel leerlingenbegeleiding, het Gelijke Onderwijs Kansenteam, de ICT-coördinator, de graad-coördinator, de preventieadviseur, het ondersteunend personeel, de directie... Je merkt dus dat je er nooit alleen voorstaat!

Voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ADHD, NLD, diabetes, autisme, socio-emotionele problemen... staat een team van leerlingbegeleiders klaar om samen met de leerling, de ouders, het CLB, de klasbegeleiders en vakleerkrachten te werken aan de juiste individuele begeleiding.

 

Sint-Michiel, Bovenbouw

Geïnspireerd, opvoedend onderwijs

Ons christelijk geïnspireerd opvoedend onderwijs stelt zich tot doel aan al de ons toevertrouwde leerlingen kwaliteitsonderwijs aan te bieden, alsook al de ons toevertrouwde jongeren te vormen tot kritische en menslievende volwassenen. Door de uitgesproken leerlinggerichte werkwijze staan een optimale kennisoverdracht, het bijbrengen van vaardigheden en attitudes, de begeleiding bij het (leren) en de persoonlijkheidsvorming centraal. We vormen met alle onderwijspartners één grote lerende en levende gemeenschap, waarin dankzij de inzet van een toegewijd, enthousiast en gekwalificeerd personeel, de zorgcultuur voor leerlingen en leerkrachten in alle handelingen is ingebouwd.

Een passend onderwijsklimaat

 “We willen de ons toevertrouwde jongeren vormen tot kritische en menslievende volwassenen.”

Onze school groeit dankzij een passend onderwijsklimaat, waarin leerlingen alle kansen tot ontplooiing krijgen en waarin teamwork, participatie en overleg, alsook aandacht voor infrastructuur en uitrusting voorank krijgen, uit tot een gemeenschappelijk project: het uitbouwen van de school tot een huis van vertrouwen.

Onze doelgroep

Eersrte en tweede middelbaar

De middenbouw Sint-Michiel in Leopoldsburg biedt algemeen en technisch secundair onderwijs aan aan leerlingen van het eerste en tweede middelbaar.

Tweede en derde graad

Sint-Michiel Bovenbouw is een bovenbouwschool en bieden dus enkel richtingen aan in de tweede en derde graad. Zowel BSO, TSO als ASO worden aangeboden.

 

 

 

 

Contact

contact
Diestersteenweg
3-11
3970
Leopoldsburg
route

De school bevindt zich langs de Diestersteenweg aan de rechtse kant van de weg, bij het binnenrijden van het centrum van Leopoldsburg, net voor de spoorwegovergang, komende van Heppen.

Telefoonnummer

011 34 31 35

website
www.sintmichiel.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring