NL FR

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand, Lummen

Start

vertrouwen werken op maat zorg dragen onvoorwaardelijk respect Elk kind aanvaarden goede attitudes gelovig en liefdevol

Secundaire scholen Sint-Ferdinand

Secundaire scholen  Sint-Ferdinand biedt opleidingsvorm 3 voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, gedrags- en emotionele moeilijkheden en/of autismespectrumstoornissen (type Basisaanbod, type 3 en type 9) en opleidingsvorm 4 voor leerlingen met en emotionele moeilijkheden en/of autismespectrumstoornissen (type 3 en type 9).

Binnen OV3 worden de volgende afdelingen aangeboden:

-       Magazijnmedewerker

-       Plaatbewerker/plaatslager

-       Metselaar

-       Tuinbouwarbeider

-       Werkplaatsschrijnwerker

 

Binnen OV4 worden de volgende afdelingen aangeboden:

Beroepsonderwijs (campus Lummen):

-       Kantoor- verkoop (afstudeerrichting Kantoor)

-       Bouw (afstudeerrichting Ruwbouw)

-       Basismechanica (afstudeerrichting Lassen-Constructie)

 

A-stroom (campus middenschool Sint-Michiel Leopoldsburg):

-       1A modern vorming

-       2A modern wetenschappen

 

ASO en TSO (campus Bovenbouw Sint-Michiel Leopoldsburg of campus Technisch Heilig Hart Instituut Tessenderlo)

-       Handel (TSO) en Wetenschappen of Economie (ASO) op campus Sint-Michiel

-       Industriële wetenschappen (TSO), Electromechanica (TSO), Mechanische technieken (TSO) en Grafische media (TSO)  op campus Tessenderlo.

 

De A-stroom en ASO/TSO worden aangeboden in een nauwe samenwerking met THHI Tessenderlo en Sint-Michiel Leopoldsburg vanuit een inclusiegedachte. Een samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs op maat van alle leerlingen met als doelstelling buitengewoon goed onderwijs voor alle leerlingen binnen de muren van het gewone onderwijs.

 

Ten slotte heeft Sint-Ferdinand ook een GON-werking (type 3 en type 9) en een GES+ werking voor jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand heeft als school van de Broeders van Liefde een bijzonder opvoedingsproject en een specifieke missie. In ons opvoedingsproject staat te lezen dat onze school er is voor alle leerlingen: elk kind wordt aanvaard met zijn eigenheid, zijn mogelijkheden en beperkingen. Aan leerlingen met gedrags- en emotionele problemen, leerlingen met autisme en aan  leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften besteden we de grootste zorg en geven we speciale leerondersteuning. Als personeelsleden van de Broeders van Liefde stellen we in onze missie dat we vanuit een gelovige en liefdevolle grondhouding met onze medemensen omgaan.

Essentieel in het opvoedkundig handelen met onze jongeren is hen stimuleren om positieve relaties aan te gaan. Een leerling die een positieve band heeft met leerkrachten, wil die goede relatie behouden, zich inzetten en voldoen aan de verwachtingen. Bij een positieve relatie wordt het pedagogisch aanbod aanvaard en ontstaat de motivatie om gezamenlijk vooropgestelde doelen na te streven. Positieve relaties werken als een rem op het stellen van probleemgedrag.

Positieve relaties worden o.a. gestimuleerd door de leerling fundamenteel te aanvaarden en tegelijkertijd normen en waarden voor te leven, door het aanbieden van een duidelijke structuur, door een gepaste opvoedingsstijl, door gewenst gedrag te bekrachtigen en ongepast gedrag te begrenzen en door deelname van leerlingen en ouders aan het schoolgebeuren.

Onze doelgroep

Secundaire scholen  Sint-Ferdinand biedt opleidingsvorm 3 voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, gedrags- en emotionele moeilijkheden en/of autismespectrumstoornissen (type Basisaanbod, type 3 en type 9) en opleidingsvorm 4 voor leerlingen met en emotionele moeilijkheden en/of autismespectrumstoornissen (type 3 en type 9). De school heeft ook een specifieke GON-werking (type 3 en type 9).

Opleidingsvorm 4

In opleidingsvorm 4 bieden wij het programma van het gewone secundair onderwijs aan normaal begaafde leerlingen, die omwille van een autismespectrumstoornis (Type 9- onderwijs) of gedrags- en/of emotionele stoornissen (Type 3- onderwijs) nood hebben aan extra ondersteuning en begeleiding. Met deze opleidingsvorm willen wij bereiken dat de jongeren zoveel mogelijk opgroeien tot evenwichtige volwassen mensen en hun plaats vinden in de maatschappij.

Omdat onze leerlingen het programma van het gewoon secundair onderwijs volgen, kunnen zij ook dezelfde getuigschriften behalen als in het gewoon onderwijs.

Indien haalbaar, kunnen de jongeren terug de overstap maken naar het gewoon onderwijs. Onze school voorziet hierbij in extra begeleiding.

Het onderwijs kan gevolgd worden in combinatie met extra ondersteuning vanuit het MFC Sint-Ferdinand (mobiele of ambulante begeleiding, dagopvang, verblijf).   

Op onze campus in Lummen bieden wij het programma van het gewone beroepsonderwijs aan. De leerlingen krijgen hier een individuele beroepsopleiding binnen de vakgebieden bouw – mechanica of kantoor en verkoop.  Individuele begeleiding op gedrags- en persoonlijkheidsniveau, het aanbieden van een gestructureerde leeromgeving en  het veelvuldig aanbieden van nieuwe slaagkansen zijn de hoofdaccenten van OV4 Lummen.

In het eerste leerjaar B maken de leerlingen vooral kennis met de verschillende afstudeerrichtingen. Vanaf het beroepsvoorbereidend leerjaar volgen de leerlingen een combinatie van twee opleidingen (metaal – kantoor of metaal – bouw).
Op het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad (het beroepsvoorbereidend leerjaar) maken de leerlingen hun definitieve keuze voor bouw,  basismechanica of kantoor.
 

De klasgroepen zijn klein en tellen gemiddeld 6 leerlingen. Er is  veel aandacht voor positieve binding, duidelijkheid en structuur. Leerlingen worden extra gemotiveerd door een stimulerend beloningssysteem. Er wordt voorzien in een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding Iedere leerling wordt opgevolgd aan de hand van een individueel handelingsplan. Wij werken nauw samen met ouders, CLB en externe hulpverlening.

Op de campus van de middenschool Sint-Michiel in Leopoldsburg bieden we binnen OV4 de A-stroom aan (1ste graad). Leerlingen kunnen kiezen voor het keuzegedeelte Moderne vorming binnen 1A en Moderne wetenschappen binnen 2A. Deze keuzegedeelten zetten in op een brede algemene vorming. Op die manier ontdekken leerlingen  stap voor stap waar hun interesses liggen en waar ze  sterk in zijn. In de tweede graad kiezen leerlingen dan een richting die hen het meest interesseert. Afhankelijk van de keuze, vinden de lessen dan plaats in de Bovenbouw Sint-Michiel te Leopoldsburg of in THHI Tessenderlo.

OV4 A-stroom biedt het leerplan van het gewoon onderwijs aan maar met meer ondersteuning.

Dit vertaalt zich in kleine klasgroepen, veel structuur en duidelijkheid, aandacht voor positieve binding en gespecialiseerde opvoedkundige begeleiding. Er is extra aandacht voor visualisatie, het stimuleren van sociale vaardigheden en we bieden een veilige sociale omgeving. Het leer- en studieproces wordt extra begeleid.  Iedere leerling gebruikt een laptop om het leerproces te vergemakkelijken.

Op de campus van de bovenbouw Sint-Michiel Leopoldsburg en op de campus van THHI Tessenderlo kunnen de leerlingen  vanaf 1 september 2017 verschillende richtingen algemeen (ASO) en technisch (TSO) secundair onderwijs volgen binnen de 2de graad.  Leerlingen kunnen les volgen in een aparte klasgroep OV4. Eveneens bestaat de mogelijkheid voor leerlingen die het aankunnen, om deels een inclusief traject te volgen, waarbij ze een aantal lesuren kunnen volgen in een gewone klas.   Leidraad is dat we aanpassingen doorvoeren voor de leerling, daar waar nodig maar niet meer aanpassen dan wat nodig is om optimaal te kunnen leren en ontwikkelen. De inclusiegedachte staat centraal. 

Opleidingsvorm 3

OV3 omvat zes leerjaren, opgedeeld in een observatiejaar, twee jaar opleidingsfase, twee jaar kwalificatiefase en een jaar alternerend leren. In het eerste jaar of observatiejaar worden de leerlingen ingedeeld in klasgroepen rekening houdend met hun handvaardigheid en schoolse kennis.
Naast 17u Algemene en Sociale Vorming (zwemmen, crea, godsdienst, computer, rekenen, taal, mavo, milieu en LO) krijgen zij praktijkervaringen (15u) voor de volgende opleidingen: werkplaatsschrijnwerker, plaatbewerker (metaal-lassen), magazijnmedewerker, metselaar en tuinbouwarbeider. Op het einde van het eerste jaar maken de leerlingen een keuze uit deze vijf aangeboden opleidingen.

In de opleidingsfase (2e en 3e jaar) worden de leerlingen voor de praktijkvakken ingedeeld volgens deze gekozen opleiding. Er wordt 22 uur per week beroepsgerichte vorming gegeven.

De kwalificatiefase (4e en 5e jaar) omvat lessen, stages binnen het bedrijfsleven en individuele begeleiding bij het zoeken naar een geschikte tewerkstelling geven de jongeren meer kansen op een aangepast werkmilieu. Deze fase wordt afgerond met een kwalitificatieproef voor zowel de algemene en sociale vakken als voor de gekozen opleiding.

Na het afronden van de kwalificatiefase zijn de leerlingen niet meer leerplichtig, maar willen we hen motiveren om over te gaan naar een zesde jaar alternerend leren. Zij kunnen hier een jaar Alternerende BeroepsOpleiding (ABO) of Integratiefase volgen, met het statuut van leerling.

De leerlingen volgen per week 2 dagen praktijk- en theorielessen op school, in functie van het stagebedrijf. Zij doen 3 dagen per week stage in een extern stagebedrijf. Tewerkstelling na de stage in het betreffende bedrijf is de doelstelling.

Het onderwijs kan gevolgd worden in combinatie met extra ondersteuning vanuit het MFC Sint-Ferdinand (mobiele of ambulante begeleiding, dagopvang, verblijf).   

Geïntegreerd onderwijs (GON)

Onze GON-dienst wil via GON-begeleiding leerlingen helpen integreren in het gewoon onderwijs. Wij begeleiden de volgende leerlingen:

-leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9);
-leerlingen met gedrags- en/of emotionele problemen (type 3).

In een overleg met de school, het CLB, de ouders en de leerling zelf leggen we vast welke doelstellingen belangrijk zijn om na te streven binnen de begeleiding.

Contact

Sint-Ferdinandstraat
1
3560
Lummen
route

Telefoonnummer

013 53 06 30

website
http://sint-ferdinand.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring