NL FR

Wie willen we bereiken

Wie willen we met ons opvoedend onderwijs bereiken?

Jonge mensen...

Jonge mensen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding nodig hebben, bieden we een optimale opleiding, opvoeding en begeleiding aan ongeacht hun oorsprong, geslacht, overtuiging of financiële draagkracht.

Begeleiding van leerlingen

 • op onderwijsvlak zowel de intellectueel begaafde leerlingen als de verstandelijk minder begaafde leerlingen individueel begeleiden;
 • een leerlingvriendelijk schoolklimaat creëren;
 • meewerken aan het rijke en verrijkende spectrum van para- en extrascolaire activiteiten,
 • op sociaal vlak de leerlingen sterk individueel volgen en begeleiden;
 • op pastoraal, spiritueel en religieus vlak héél wat realiseren.

Begeleiding van de ouders

 • de opvoedingsplicht komt op de eerste plaats toe aan het gezin;
 • school en gezin moeten elkaar aanvullen;
 • ouders hebben een zeker recht op inspraak in het schoolgebeuren;
 • een bijzondere aandacht wordt besteed aan kinderen uit bedreigde gezinnen;

Aandacht voor oud-leerlingen

 • aandacht besteden aan de uitbouw en ondersteuning van een actieve oud-leerlingenbond;
 • onze oud-leerlingen blijven welkom in de school;
 • dikwijls vormt de oud-leerlingenbond ook een sterke recruteringskern voor de school;
 • de plaatselijke of lokale oud-leerlingenwerking staat of valt met de medewerking vanwege de directie en de personeelsleden van de school;

Jonge mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden

Kansarmen en minderbedeelden, mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden of beperkte functioneringskansen en personen die maatschappelijk uit de boot dreigen te vallen of op zoek zijn naar zin in hun leven, verdienen onze bijzondere aandacht. We staan ook open voor nieuwe noden en als gemeenschap zoeken we welke antwoorden we hierop kunnen geven.

 • de school is er voor onze leerlingen;
 • het is belangrijker aandacht te geven aan de diversiteit dan te vertoeven bij de gemeenschappelijke kenmerken;
 • de hoofdbekommernis van de personeelsleden moet uitgaan naar de leerlingen die moeilijkheden hebben;
 • een netwerk ontwikkelen om jongeren met noden waarvoor wij (nog) geen oplossing hebben; toch op te vangen en te begeleiden.

Collega's

We dragen ook zorg voor elkaar, opdat ons leven kwaliteitsvol en zinvol blijft en heilvol voor velen.

 • we moeten goede contacten met collega's onderhouden;
 • elk personeelslid moet ruimte krijgen om in eigen werksituatie zijn of haar verantwoordelijkheid te kunnen opnemen;
 • proberen een hecht christelijk team te vormen.

Door wie willen we ons opvoedend onderwijs realiseren?

Schoolbestuur

Het Schoolbestuur (Inrichtende Macht) is initiatiefnemer en werkgever.

 • de Vlaamse Gemeenschap betaalt de personeelsleden en verschaft de school werkingstoelagen;
 • het schoolbestuur (een v.z.w.) draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid van de school;
 • het schoolbestuur delegeert zijn verantwoordelijkheid naar de directie van de school voor het dagelijks beleid;
 • de broedergemeenschappen aan onze scholen verbonden willen gastenvriendelijke kloosters zijn;

Personeel

Met de inzet van toegewijd en gekwalificeerd personeel.

 • werk blijven maken van een goed personeelsbeleid;
 • instaan voor de bezieling van de medewerkers en medewerksters;
 • beginnende personeelsleden worden op een intensieve manier begeleid.

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring