NL FR

Spirituele gemeenschappen

Dynamisch, creatief en eigentijds

Spirituele gemeenschappen zijn gemeenschappen die zich vanuit een evangelische basis en op een dynamische, creatieve en eigentijdse wijze inzetten om de  spiritualiteit en de inspiratie van de congregatie van de Broeders van Liefde in de lokale gemeenschap (d.i. de parochie, de gemeente; …) levendig te houden.

De samenhorigheid binnen de gemeenschappen krijgt gestalte in de wijze waarop de gemeenschap samenkomt in gebed, hoe ze vorm geeft aan de dienst en hoe ze de onderlinge broederlijke liefde in gemeenschap realiseert. Hiertoe wordt gestreefd  naar gemeenschappen die getuigen van een grote openheid naar de maatschappij, en zich dus gastvrij openstellen voor de pluralistische, interculturele en interreligieuze omgeving. In de traditie van de Broeders van Liefde behoren ze gemeenschappen te zijn die de mensen kunnen appelleren en inspireren voor de dienst aan de medemens en deze dienst ook daadwerkelijk concretiseren.

Zo ontstond er in Hasselt een spirituele gemeenschap: mensen uit de tuinwijkschool, uit ons centrum voor volwassenenonderwijs, geïnteresseerde vrijwilligers, medewerkers van een kansarmencafé, buurtorganisaties. We vroegen ons af waar we heen wilden, begonnen teksten te lezen, zochten naar verdieping, formuleerden een missie, wilden er zijn voor de kansarmen in de wijk, dachten na wat we konden doen. Ik engageer me vandaag samen met die gemeenschap in de wijk, rond de tuinwijkschool. Ik veranker de spiritualiteit van de Broeders van Liefde in ons centrum voor volwassenenonderwijs, vanuit mijn voorleven, door gastvrij te zijn, te luisteren, te delen.
(aangesloten lid Roel Geboers - foto)

Twee wezenlijke kenmerken

Van deze gemeenschappen vragen we dat ze diaconaal zijn en zich liminaal opstellen, twee moeilijke woorden die een woordje uitleg vereisen.

Het diaconaal karakter is de concrete wijze waarop we willen vorm geven aan ons leven als christen. Dit karakter manifesteert zich door de concrete diensttaken die we opnemen en de wijze waarop we dienstbaar willen zijn in de omgeving.

Liminaal[1] betekent dat het om een speciale roeping gaat,  uitdrukking van “ een drempel-ervaring ten aanzien van de speciale plaatsen waar we uitgenodigd worden om een spiegelbeeld te verschaffen waarin mensen hun eigen zoeken, hun strijd en hun hoop op een zinvoller bestaan weerspiegeld kunnen zien. Het zijn mensen (of juister gezegd: God die door mensen werkt) die de liminale ruimte scheppen” (O’Murchu).

Figuurlijk is het aan de rand van de maatschappij gaan staan om aan te geven dat het anders kan, dat het anders moet. Het is – waar nodig  - protesteren tegen de gang van zaken en een alternatieve levenswijze voorstaan. Vanuit christelijk perspectief kan het begrepen worden als aan de rand gaan staan om het Koninkrijk Gods gestalte te geven in onze maatschappij.

Zichtbaar aanwezig lidmaatschap

Deze spirituele gemeenschappen moeten zichtbaar aanwezig zijn in de lokale gemeenschap met een toekomstgerichte visie op onder andere gebed, gemeenschap en dienst. De spirituele gemeenschappen hebben een plaats binnen de familie van de Broeders van Liefde. Leden van een spirituele gemeenschap bij de Broeders van Liefde zijn personen van alle levensstaten, die vanuit een zoekende gelovige grondhouding willen leven en die zich laten inspireren door de christelijke traditie en door de spiritualiteit van de congregatie. Zij staan open voor persoonlijke verdieping en willen tijd en energie vrijmaken voor de uitbouw van de spirituele gemeenschap. Hierbij laten zij zich inspireren door de grote voorbeelden binnen de traditie van de Broeders van Liefde: Vincent de Paul  en Petrus Jozef Triest.

[1]   Liminaal is zich letterlijk aan de grens, de snijkant, de drempel of de greppel bevinden.

 


© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring