NL FR

Van arbeidszorg naar Werk- en Zorgtrajecten

Op het snijpunt van werk en sociale economie met welzijn en zorg: van arbeidszorg naar Werk en Zorgtrajecten.

Het thema ‘werk’ figureert in de organisatie Provincialaat Broeders van Liefde meer dan ooit als een motor voor intersectorale samenwerking en afstemming. Werk is, in zijn hoedanigheid als sector sociale economie, één van de verticale pijlers waarop onze organisatie rust én is tezelfdertijd een thema dat horizontaal doorheen de 4 pijlers  van onze organisatie loopt (verzorgingsinstellingen, welzijn & buitengewoon onderwijs, het gewone onderwijs, sociale economie).

Onlangs maakte de Ronde Tafel Arbeidszorg een vergelijking van de arbeidszorg in Vlaanderen van 2010 tot 2014. Klik hier om het te lezen. 

 

Wat is arbeidszorg?

Arbeidszorg is onbezoldigde arbeid voor wie niet, nog niet of niet meer terecht kan in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Arbeidszorg biedt arbeidsmatige activiteiten in een productieve of dienstverlenende werkomgeving en ondersteunt de doelgroep-medewerker daarbij. De essentie van deze werkvorm is dat ze de latente functies van arbeid binnen het bereik brengt van wie niet in staat is tegemoet te komen aan de productiviteitseisen die gesteld worden in reguliere, maar ook beschutte tewerkstelling.

Hoe is arbeidszorg vertakt binnen onze organisatie?

Arbeidszorg heeft zijn wortels in en is ingebed in diverse sectoren: geestelijke gezondheidszorg, dagcentra van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (begeleid werk), centra algemeen welzijnswerk, beschutte en sociale werkplaatsen. Het spreekt dan ook voor zich dat de doelgroep voor arbeidszorg heel erg heterogeen is.

 

W²: de nabije toekomst...

In het nieuw decreet Werk- en Zorgtrajecten ontmoeten 2 maatschappelijke bewegingen elkaar. De (nabije) toekomst zal moeten uitklaren of beide elkaar zullen kunnen versterken dan wel afzwakken. Enerzijds is er de beweging inzake arbeidszorg die ingezet is in de diverse geschetste sectoren en die zich verenigd hebben in de Ronde Tafel Arbeidszorg om erkenning te krijgen voor deze werkvorm. Anderzijds is er door de verschuiving van een categoriaal naar een inclusief beleid t.a.v. personen met een arbeidsbeperking aandacht gekomen voor een grote groep kwetsbare personen die voorheen in de werkloosheid schuilden en onder de radar bleven van onze welzijns- en zorgvoorzieningen.

Om deze mensen alsnog kansen te bieden op  werk, regulier, beschermd of in het kader van arbeidszorg, rees het inzicht dat een samenwerking tussen actoren ‘werk’ en ‘zorg’ of ‘welzijn’ noodzakelijk is om ‘het recht op arbeid’ te kunnen garanderen. De diverse arbeidszorg-initiatieven gelieerd met onze organisatie kijken dan ook met belangstelling uit naar het W²-concept en de door de ministers van werk, sociale economie, welzijn- en gezondheidszorg beloofde uitvoerings besluiten van het Werk- Zorgdecreet 

 


© fracarita.org - disclaimer - privacy info