NL FR

Pedagogische begeleiding

Voor de pedagogische ondersteuning van scholen, directies, leerkrachten en andere personeelsleden is een eigen begeleidingsdienst uitgebouwd. Het schoolbestuur, de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, wenst onderwijs en opvoeding te verstrekken vanuit zijn eigen opvoedingsproject, gefundeerd op de be-geest-ering (het charisma, de innerlijke bewogenheid) en de uit-drukking ervan (de spiritualiteit, de levensstijl) van haar stichter, kanunnik Petrus-Jozef Triest.

Pedagogie van de caritas

In zijn spoor willen Broeders van Liefde en hun vele medewerkers en medewerksters 'In Liefde bewogen' onderwijs én opvoeding geven, jonge mensen inspireren, motiveren, oproepen en begeleiden. Dat is onze 'pedagogie van de caritas'.

Het schoolbestuur biedt hiervoor ondersteuning op religieus, pastoraal, pedagogisch, administratief, juridisch, financieel, materieel, logistiek en technisch vlak.

Kernopdrachten

De kernopdrachten voor de sector onderwijs zijn:

1. Het bevorderen van een gelovige en liefdevolle grondhouding.
2. Het bouwen aan authentieke leef- en werkgemeenschappen.
3. Het nastreven van kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening.
4. Het ontwikkelen van een mensgerichte organisatiestructuur.
5. Het zorgen voor een passende materiële omkadering.
6. Het profileren van de bestaande doelgroepen met aandacht voor armen en zwakken.
7. Het detecteren van nieuwe noden.
8. De openheid en samenwerking bevorderen en dat zowel nationaal als internationaal.
9. Het centraal stellen van diegenen voor wie we zorgen, met aandacht voor participatie.

Deze kernopdrachten zijn afgeleid vanuit de algemene missie van de Congregatie van de Broeders van Liefde in België.

Om de kernopdrachten van ons onderwijs waar te maken is een eigen pedagogische begeleidingsdienst nodig. Deze begeleidingsdienst is degelijk gestructureerd, met hoofdbegeleiders en adjuncten en 'domein-' of vakgroepenbegeleiders voor het gewoon secundair onderwijs. Eindcoördinator is de sectorcoördinator, tevens lid van het schoolbestuur. Een eigen begeleidingsdienst kan slechts ten volle haar werking waarmaken met een goede en bekwame administratieve ondersteuning en verschillende stafmedewerkers, o.a. voor boekhouding, verzekeringen, gebouwen, veiligheid, nascholing ...

Gewoon onderwijs:

Beleid en organisatie

Walter Verniers, stafmedewerker beleid en organisatie

Pedagogische begeleiding

Raf Missorten, hoofdbegeleider pedagogisch begeleiding gewoon onderwijs.
Veronique De Kock, pedagogisch begeleider kleuteronderwijs.
Benjamin Rombaut, pedagogisch begeleider voor de humane- en de taalvakken.
Dorien Veltens, inspecteur-begeleider katholieke godsdienst.
Johan Lambrecht, pedagogisch begeleider nijverheidstechnische vakken.
Catherine van Nevel, pedagogisch begeleider exacte wetenschappen.
Ewan Claeyssens, pedagogisch begeleider lager onderwijs, zorg GOK-SES. 
Soraya Fret, Pedagogisch begeleider - cluster Merksem-Sint-Job
Inse Van Rossom, pedagogisch begeleider
Katelijn Detand, pedagogisch begeleider - cluster Gent-Aalter-Land van Nevele
Sabine Baert, pedagogisch begeleider

 

Het geheel wordt gecoördineeerd door de sectorverantwoordelijke voor het onderwijs

Yves Demaertelaere, sectorverantwoordelijke gewoon secundair onderwijs.
Kris Van Landeghem, adjunct-sectorverantwoordelijke gewoon basisonderwijs.


© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring