NL FR

Vrijwilligerswerk

  • Wil je meewerken in de kinderwerking of de speelpleinwerking van de Broeders van Liefde in Gent? Kijk dan bij 't Leebeekje.
  • Heb je zin in een andere vakantie, bijvoorbeeld als begeleider op een kamp met volwassenen met een mentale handicap? Kijk dan bij Bloemenstad.
  • Ook bij Huize Triest-Gemeenschapshuis Tabor in Gent zijn vrijwilligers welkom.
  • Wil je aan de slag als vrijwilliger in een van de psychiatrische, orthopedagogische centra of rusthuizen van de Broeders van Liefde? Lees dan verder.

Werk maken van vrijwilligerswerk

We mogen als organisatie fier zijn om de actieve inzet van meer dan honderden vrijwilligers in onze instellingen over het hele land.
We willen benadrukken dat het vrijwilligerswerk in onze organisaties zoveel mogelijk relationeel van aard is. De nauwe intermenselijke contacten betekenen een belangrijke meerwaarde voor onze patiënten en bewoners.
Zonder de aanwezigheid van de vrijwilligers ontbreekt er iets fundamenteels in onze organisatie. We moeten dan ook zorgen dat hun aanwezigheid in de organisatie duidelijk zichtbaar is en dat ze zich gedragen voelen in hun engagement.
Vandaar dat er veel aandacht wordt besteed aan de aanwezigheid van een plaatselijk 'verantwoordelijke', zeg maar een aanspreekpunt, voor de vrijwilligers. Deze verantwoordelijken worden regelmatig aangesproken om samen te komen voor vorming, ontmoeting e.d. ... Omwille van het belang dat wij binnen de organisatie hechten aan het vrijwilligerswerk is in 1995 het Steunpunt Vrijwilligerswerk opgericht om de talloze vrijwilligers in onze instellingen te begeleiden. Sinds 2003 werken we nauw samen met Present Caritas vrijwilligerswerk om onze vrijwilligers en de verantwoordelijken beter te ondersteunen. Deze organisatie onder de koepel van Caritas heeft jarenlange ervaring en expertise opgebouwd waardoor de instellingen op alle vlak ondersteuning kunnen krijgen als zij dit wensen.

Permanente en sporadische vrijwilligers

De vrijwilligers over wie we het meest praten zijn deze die veelvuldig aanwezig zijn in onze organisaties, de zogenaamde permanente vrijwilligers. Daarnaast zijn er nog sporadische vrijwilligers die af en toe een handje komen toesteken (bv. hulp bij opendeurdagen,...). We zien dat deze vrijwilligers vaak eerder taakgericht werken om een aantal praktische zaken te helpen ondersteunen. Ook deze groep van vrijwilligers blijft belangrijk en zal in de toekomst verder opgevolgd worden vanuit het provincialaat. Deze vrijwilligers hebben geen vrijwilligersovereenkomst maar moeten zich, net zoals de permanente vrijwilligers wel registreren in de organisatie om in orde te zijn voor de verzekering. Jaarlijks vraagt de juridische dienst van het provincialaat de namen van de sporadische vrijwilligers en de frequentie van hun aanwezigheid op om door te geven aan de verzekeringsmaatschappijen.

Heb je nog vragen?

Verzekeringen?

De vrijwilligers die geregistreerd zijn in de instelling zijn verzekerd onder de polis sporadische vrijwilligers of onder de polis Present Caritas vrijwilligerswerk . De verzekeringsmaatschappij vraagt heel expliciet dat de administratieve voorwaarden daartoe correct vervuld zijn. Zo moeten zowel de permanente al de sporadische vrijwilligers geregistreerd zijn in de instelling, de permanentie vrijwilligers moeten een ondertekende overeenkomst hebben met Present Caritas vrijwilligerswerk ,...

Contactpersoon bij eerste stap?

Als iemand vrijwilligerswerk wil verrichten kan hij of zij het best contact opnemen met de verantwoordelijke in de instelling. Als je nog niet weet waar je zou willen starten als vrijwilliger, dan kan je contact opnemen met

Provincialaat Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 Gent

tel. O9 325 90 54
fax 09 325 90 59
 

Welke activiteiten zijn mogelijk?

In principe wordt de nadruk gelegd op het relationele aspect van het vrijwilligerswerk. Dit betekent concreet dat de voorkeur uitgaat naar vrijwilligerswerk dat rechtstreeks of onrechtstreeks contact met onze gasten, zieken, ouderen,... te maken heeft.
Uitzonderingen zijn natuurlijk steeds bespreekbaar.

Welke ondersteuning kunnen de vrijwilligers verwachten?

Het is de bedoeling dat de vrijwilligers in eerste instantie verzekerd zijn voor risico's die verbonden zijn aan het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Daarom worden een aantal administratieve zaken verwacht.
Daarnaast is er een ondersteuning van de plaatselijke verantwoordelijke van het vrijwilligerswerk d.m.v. bijeenkomsten, vormingen en ontmoetingen. Aan de permanente vrijwilligers wordt ook een basisvorming aangeboden waar ze al dan niet kunnen aan deelnemen. Naast plaatselijke afspraken worden zij ook jaarlijks uitgenodigd naar een nationale vrijwilligersbijeenkomst door Present Caritas vrijwilligerswerk . Ook provinciale bijeenkomsten worden geregeld georganiseerd.

Tijdens welke uren kan vrijwilligerswerk gebeuren?

Hier is geen vaste regel voor gezien dit sterk van verschillen van instelling tot instelling. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de plaatselijke vrijwilligerscoördinator.

Hebben vrijwilligers beroepsgeheim?

Van de vrijwilligers die in contact komen met de gasten, patiënten, ... wordt verwacht dat zij dezelfde deontologische code toepassen als de medewerkers van een organisatie waardoor zij dan ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Persoonlijke informatie bekomen door de relaties met de aanwezigen tijdens of door de uitoefening van hun vrijwilligerstaak kan als vertrouwelijk worden bestempeld. Dit is een fundamenteel beginsel die ook duidelijk aan bod komt bij de basisvorming voor de vrijwilligers, en waartoe iedere nieuwe vrijwilliger wordt uitgenodigd.

Zijn er vergoedingen voor de vrijwilligers?

Vrijwilligerswerk veronderstelt een vrijwillig engagement waarvoor geen vergoeding wordt gegeven. Toch kan het zijn dat de vrijwilliger kosten heeft die inherent zijn aan de uitoefening van de vrijwilligerstaak. Dit moet steeds vooraf besproken worden met de plaatselijke verantwoordelijke van het vrijwilligerswerk.

ma, 03/09/2009 - 12:34

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring