NL FR

GGZ Grimbergen, P.Z. Sint-Alexius

Start

gastvrijheid Innovatie Professionaliteit respect

P.Z. Sint-Alexius

Het psychiatrisch ziekenhuis (P.Z.) Sint-Alexius staat open voor alle patiënten die op een of andere manier met psychiatrische problemen worden geconfronteerd. We voorzien een aangepaste behandeling door een gespecialiseerd multidisciplinair team en aangepaste zorgmodules - en programma's.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Een gelovige en liefdevolle grondhouding

Als medewerkers van de Broeders van Liefde willen we vanuit een gelovige en liefdevolle grondhouding naar de medemens gaan. Wij zorgen voor mensen die in hun ontplooiing begeleiding nodig hebben, ongeacht hun oorsprong, geslacht, overtuiging of financiële draagkracht. Een onvoorwaardelijk respect voor elkeen is de basis van onze inzet. Dat uit zich in dienstbaarheid en deskundige begeleiding. We benaderen de medemens, met wie we zorgend en begeleidend onderweg zijn, steeds in zijn totaliteit en geven hem ruimte voor eigen inbreng. Op deze wijze willen we de kwaliteit van het leven verbeteren en een bijdrage leveren tot een meer humane samenleving waar ook ruimte is voor armen en zwakken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiek

De Broeders Alexianen of Cellebroeders waren volgens bepaalde bronnen reeds aanwezig te Mechelen in 1305. Na de zorg voor pestlijders ging de aandacht van de broeders vanaf het begin van de 17de eeuw uit naar de zorg voor psychiatrische patiënten. In 1909 verlieten zij Mechelen en bouwden zij een nieuw ziekenhuis te Grimbergen dat aldaar gelegen is op het hoogste punt, de Kraaienberg.

Vandaag is het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius uitgegroeid tot een eigentijds psychiatrisch ziekenhuis met 171 ziekenhuisbedden en vervult het een sterk regionale functie. Vooral mensen uit de Brusselse agglomeratie en het arrondissement Halle-Vilvoorde doen beroep op ons zorgaanbod. De ligging en goede bereikbaarheid van het ziekenhuis zijn een pluspunt.

Een mijlpaal in de geschiedenis van de Congregatie der Broeders Alexianen en haar instellingen is ongetwijfeld de overdracht van beheer en uitbating van het ziekenhuis op 1 mei 1998 aan de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

 

 

Onze doelgroep

Een interdisciplinaire samenwerking

Binnen het ziekenhuis is onze zorgverlening gekaderd in een interdisciplinaire teamwerking. Interdisciplinaire samenwerking veronderstelt dat alle teamleden geïntegreerd op een zorgeenheid samenwerken rond de patiënten vanuit één behandelvisie. De verschillende disciplines hebben binnen het team, vanuit hun vakgebied, een aantal specifieke taken binnen het zorgprogramma. Doch delen ze ook een aantal verantwoordelijkheden, zoals dossiers aanvullen, briefings, patiëntenvergaderingen en andere overlegmomenten bijwonen, binnen het team met de andere disciplines op de zorgeenheid. Het interdisciplinaire team wordt geleid door de stuurgroep. De stuurgroep vormt het dagelijks bestuur van de zorgeenheid. Zij overlegt regelmatig met de directie over het te voeren beleid. De stuurgroep bestaat uit de beleidspsychiater(s), de teamcoördinator en de zorgcoördinator (psycholoog, maatschappelijk werker of een andere paramedicus).
Er worden regelmatig teamvergaderingen georganiseerd op de zorgeenheid waarbij de stuurgroep overlegt met de le

den van het interdisciplinaire team, rond het zorgprogramma en de organisatorische en inhoudelijke teamwerking.

 

ZORGORGANISATIE

Het psychiatrisch ziekenhuis is erkend voor (1):
 • 42 A-bedden, 1 a-dag en 1 a-nacht
 • 78 T-bedden, 5 t-nacht en 24 t-dag
 • 20 Sp-bedden (psychogeriatrie).
(1) Begin 2013 werden 17 van de erkende ziekenhuisbedden (14T en 3 t-nacht) buiten gebruik gesteld om met de hieraan verbonden (personeels)middelen de realisatie van een ‘mobiel behandelteam aan huis voor patiënten met een langdurige en complexe problematiek’ te realiseren in het kader van het exploratieproject artikel 107 voor de regio Halle-Vilvoorde-(Brussel). 
 
Het ziekenhuis staat open voor volwassenen met psychiatrische problemen. Om een aangepaste behandeling te bieden beschikt het ziekenhuis over vijf zorgeenheden met elk een gespecialiseerd multidisciplinair team en zes zorgprogramma’s met aangepaste zorgmodules. Volwassenen kunnen terecht voor een voltijdse behandeling. Deze behandeling houdt een volledige dag- en nachtopname in het ziekenhuis in. Toekomstige patiënten kunnen ook participeren in een deeltijdse behandeling. Dit betekent een dag- of nachthospitalisatie. 
Ook zijn opnames onder een gedwongen juridisch statuut in het ziekenhuis mogelijk. Hierdoor biedt het ziekenhuis zorg op maat aan. Voor meer informatie kunt u de contactpagina raadplegen. 
 

 zorgeenheid 

 zorgprogramma

 Galenos

 gesloten opname voor patiënten met een ernstige en acute psychiatrische problematiek

 Erasmus

 • middelen- en afhankelijkheidsstoornissen
 • complexe stemmingsstoornissen

 Avicenna

 psychosezorg

 Averroës

 opname en behandeling voor ouderen (in principe vanaf 65 jaar) met een psychiatrische problematiek

 Zeno

 dagbehandeling

 
 

ZORGPROGRAMMA’S

ZORGPROGRAMMA GESLOTEN OPNAME VOOR PATIENTEN MET EEN ERNSTIGE EN ACUTE PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK

Zorgeenheid Galenos
 
Galenos was een Hellinistisch (Pergamon) arts uit de 2de eeuw die het filosofisch denken koppelde aan de medische praktijk. 
 
De zorgeenheid Galenos is in het ziekenhuis de centrale gesloten opname-unit voor patiënten met een ernstige en acute psychiatrische problematiek. Zij vervult als dusdanig ook een belangrijke rol in de opvang en behandeling van patiënten die in het kader van de wet van 26 juni 1990 betreffende de Bescherming van de Persoon van de Geesteszieke worden opgenomen. Tijdens de behandeling wordt via een multidisciplinaire aanpak, een diagnostische oppuntstelling, een medicamenteuze behandeling en een therapeutische oriëntatie bewerkstelligd.
 
De zorgeenheid beschikt over twee subunits: 
 • De eerste subunit van 9 bedden is gericht op de observatie en oriëntatie van psychiatrische patiënten met een zeer acute problematiek en een uitgesproken nood aan begrenzing en bescherming. 
 • De tweede subunit van 21 bedden richt zich op de observatie, oriëntatie en korte voortgezette behandeling van patiënten met een gedifferentieerde subacute psychiatrische problematiek. 
 

ZORGPROGRAMMA MIDDELEN- EN AFHANKELIJKHEIDSSTOORNISSEN - ZORGPROGRAMMA STEMMINGSSTOORNISSEN

Zorgeenheid Erasmus
 
De zorgeenheid Erasmus ontleent haar naam aan de 16de-eeuwse humanist uit de Lage Landen, verlicht geleerde, hervormer maar ook voorvechter van verdraagzaamheid. 
De zorgeenheid Erasmus vormt een organisatorische eenheid die voorziet in twee zorgprogramma’s: zorgprogramma middelenafhankelijkheid en zorgprogramma stemmingsstoornissen.
 
1. Zorgprogramma voor patiënten die kampen met middelen- en afhankelijkheidsstoornissen
Patiënten die na hun lichamelijke ontwenning verder wil werken aan hun alcohol, of medicatieprobleem kunnen op de zorgeenheid Erasmus terecht. De behandeling is zowel gericht op het middelenmisbruik als op de onderliggende problematiek en verloopt in drie fasen. De eerste fase is hoofdzakelijk gericht op het komen tot en het versterken van een weloverwogen persoonlijke keuze (motivatie) ten aanzien van het middelenmisbruik. In de tweede fase ligt de klemtoon op het volhouden van een nuchtere levensstijl (terugvalpreventie). In de derde fase staan de reïntegratie in de maatschappij en het organiseren van geschikte nazorg centraal.
Een specifieke mogelijkheid is een nabehandeling in het doorgangshuis De Eik, een samenwerkingsinitiatief tussen zorgeenheid en beschutte woonvorm De Raster, waar u onder begeleiding zelfstandig kunt wonen, uw sociaal leven en uw vrije tijdsbesteding kunt vormgeven.
Er wordt ook aandacht besteed aan het betrekken van familieleden. Dit kan enerzijds door familiegesprekken op vraag van de patiënt en anderzijds door het tweejaarlijkse aanbieden van een groepsbegeleiding voor familieleden. Dit gebeurt in samenwerking met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus en Houba.
 
2. Zorgprogramma voor patiënten die kampen met stemmingsstoornissen
Op de zorgunit Erasmus kunnen patiënten met stemmingsstoornissen terecht. De behandeling is zowel gericht op de stemmingstoornissen als op de onderliggende problematiek De behandeling houdt een inzichtgevende therapie in. Verdere accenten liggen op vaardigheden om de eigen gevoelswereld te verbaliseren en het creëren van een externe gerichtheid op de buitenwereld. Er wordt gewerkt rond het verstevigen met de band met de naaste omgeving.
 
De zorgeenheid beschikt over 45 bedden voor voltijdse hospitalisatie, maar ook deeltijdse hospitalisatie (dag of nacht) en postkuur zijn mogelijk.
 

ZORGPROGRAMMA PSYCHOSEZORG

Zorgeenheid Avicenna
 
Avicenna was een Arabisch geleerde uit de 11de eeuw die zich verdiepte in de studie van de hersenen en de globaliteit van de medische kennis uit de toenmalige beschaafde wereld wist te integreren. 
 
De zorgeenheid richt zich op observatie en behandeling van volwassenen (18 tot 64 jaar) die psychotische symptomen vertonen of een acute psychose achter de rug hebben. De zorgeenheid beschikt over 30 bedden in een semi-gesloten kader.
De erkenning van de kwetsbaarheid van onze patiënten staat centraal in ons aangeboden zorgmodel. Via een gepersonaliseerde aanpak van de individuele problematiek en onderzoek van de stresserende levensomstandigheden worden een zo hoog mogelijk niveau van functioneren, maximaal inzicht in het ziekteproces en reïntegratie in de maatschappij nagestreefd. De door de patiënt ervaren levenskwaliteit is hierbij de belangrijkste prioriteit.
 
Op de zorgeenheid werken we met verschillende routes:
 
Route 1: route opname en behandeling: ANKER-STEIGER
Na een onthaal – en kennismakingsronde (ANKER: 5-tal patiënten), werken we aan een zo volledig mogelijk herstel (STEIGER: 15-tal patiënten). Via gezamenlijk overleg trachten we de behandeling maximaal af te stemmen op de noden van de zorgvrager.
Route 2: langdurige zorg: KADE
Om onze zorgeenheid is er plaats voor een 10-tal patiënten waarbij het bereiken van sommige doelen veel tijd vergt of een oriëntatie naar een andere woonvorm lang op zich laat wachten. Dit betreft een laagdrempelig programma waarbij de nadruk ligt op activering en het behouden van vaardigheden. We vertrekken vanuit de rehabilitatieprincipes.
Route 3: woontraining en doorgangshuis PASO
Een aantal mensen kiest er tijdens hun behandeling voor om alleen of beschut te gaan wonen. Als voorbereiding hierop kan men kiezen voor het doorgangshuis PASO. Iedere bewoner heeft er een eigen gemeubelde kamer en kan daarnaast gebruik maken van een gemeenschappelijke woonkamer, keuken, badkamer en tuin. In eerste instantie willen we in het doorgangshuis alle aandacht geven aan het leren wonen. Pas in tweede instantie werken we aan andere doelstellingen zoals werk, opleiding, daginvulling, vrije tijd.
Om deel te kunnen nemen aan PASO, dient men eerst een woontraining van vier weken op de zorgeenheid doorlopen.
 

ZORGPROGRAMMA OPNAME EN BEHANDELING VOOR OUDEREN MET EEN PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK

Zorgeenheid Averroes
 
Deze zorgeenheid ontleent haar naam aan Averroës, Moors wijsgeer, jurist en arts, die in de 12de eeuw leefde en onder meer bekend is voor zijn commentaren op de werken van Aristoteles. 
 
De zorgeenheid Averroës is een opname- en behandelunit voor ouderen met een psychiatrische problematiek. Zij beschikt over 25 bedden en richt zich tot vier doelgroepen:
 1. patiënten met stemming- en/of angststoornissen
 2. patiënten met een psychotische problematiek
 3. patiënten met een verslavingsproblematiek (alcohol en/of medicatie) die niet kunnen behandeld worden op de zorgeenheid voor verslavingszorg omwille van hun lager functioneringsniveau
 4. patiënten met een verward toestandsbeeld waarbij de (differentiële) diagnose nog niet duidelijk is.
De zorgeenheid beschikt zowel over een open als een gesloten subunit waardoor er maximaal op de individuele nood aan structuur en begrenzing kan ingespeeld worden.
 
Het zorgprogramma onderscheidt drie behandelingsgroepen. Deze zijn niet ingedeeld op basis van diagnose, maar op basis van functioneringsniveau. Er is een samenwerkingsverband met het Initiatief voor Beschut Wonen De Raster. Patiënten kunnen hier tijdelijk wonen als overgangsfase naar zelfstandig wonen. 
 

ZORGPROGRAMMA DAGBEHANDELING

Zorgeenheid Zeno
 
Zeno was een Griekse filosoof uit de derde eeuw na Christus, stichter van de Stoïcijnse school. In de optiek van deze filosofie stond een sobere levenswijze garant voor een evenwichtig bestaan. 
 
Zeno is een zorgeenheid voor daghospitalisatie welke zich richt tot een heterogene groep van deelnemers met een brede waaier aan psychiatrische en psychologische problemen.
 
Zij biedt een gestructureerd zorgaanbod dat zich kenmerkt door een diversiteit aan kern- en bijkomende activiteiten en bestaat uit drie zorgmodules:
 1. A Tempo: Deze zorgmodule voorziet in een gestructureerde daginvulling voor deelnemers met grotere beperkingen op zowel communicatief, verbaal, sociaal en / of professioneel vlak (de rehabilitatiegroep). Het zorgaanbod is vooral gericht op sociale omgang en behoud van de restcapaciteiten. Er wordt gestreefd naar verdere extramurale oriëntering in samenwerking met externe partners.
 2. Activo: Deze zorgmodule biedt een gestructureerd therapeutisch aanbod voor deelnemers met potentiële groeimogelijkheden. In deze resocialisatiegroep ligt de nadruk eerder op doe- activiteiten, maar ook verbaal ondersteunende groepsactiviteiten met als doel eigen kwaliteiten en valkuilen in kaart te brengen. 
 3. Allegro: Deze zorgmodule beoogt een groepsdynamisch psychotherapeutisch proces waarbij optimale samenwerking tussen team en deelnemer wordt nagestreefd. Deze groep werkt sterk belevingsgericht en is gericht op zelfontplooiing. De groep speelt een belangrijke rol in de therapie en dat vereist van de deelnemer een grote bereidheid om zichzelf bloot te geven. Zelfevaluatie staat centraal. 

ZORGNETWERK

Het ziekenhuis houdt vast aan de traditie om zijn samenwerking met zowel andere partners uit de geestelijke gezondheidszorg als partners uit de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg, verder te optimaliseren. Niet alleen in het kader van de oprichting en het beheer van initiatieven voor beschut wonen, maar ook steeds meer via een actieve participatie bij het opzetten van nieuwe samenwerkingsinitiatieven in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg en beogen van een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken.
 

Contact

Grimbergsesteenweg
40
1850
Grimbergen
route

Met de wagen: op de binnenring neemt u afrit 7 (Grimbergen). Links de Ring onderdoor tot aan de eerste verkeerslichten. Links richting Strombeek-Bever. U vindt de oprit van het ziekenhuis aan uw rechterzijde vóór u de Ring terug onderdoor rijdt. Op de buitenring neemt u, na het viaduct van Vilvoorde, de 2de afrit, nr 7. Rechts tot aan de eerste verkeerslichten. Links richting Strombeek-Bever. De oprit van het ziekenhuis bevindt zich aan uw rechterzijde vóór u de Ring terug onderdoor rijdt. Met het openbaar vervoer: vanuit het Noordstation Brussel, bus 230 (halte Alexianen, vlakbij het ziekenhuis) of bus 231 (halte aan de Spaanse Linde, op 5 minuten stappen van het ziekenhuis richting Strombeek-Bever).

 

Telefoonnummer

02 270 93 30

website
http://www.alexiusgrimbergen.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring