NL FR

BuSO Gent, Styrka

Start

volwaardige vakopleiding multidisciplinaire samenwerking arbeidsattitudes sociale vaardigheden intensieve begeleiding

Styrka

Het Styrka is toegankelijk voor leerlingen die beschikken over een attest type 1 of type 3 OV 3. De school stelt zich als doel moeilijk lerende jongeren (type 1), in een christelijk opvoedingsklimaat, optimaal te laten ontplooien zodat integratie in het gewoon leef- en arbeidsmilieu gerealiseerd wordt (OV3).

 

 

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

 

 

 

Wie zijn we

Voorbereiden op een regulier arbeidsmilieu

Als een kind ons toevertrouwd wordt door de ouders of door een externe organisatie, zien wij het als onze taak dit kind via een intensieve begeleiding voor te bereiden naar tewerkstelling in een regulier arbeidsmilieu door hen zowel individueel als klassikaal technische kennis en degelijke arbeidsattitudes aan te bieden; door hen de nodige therapie (ergo, kiné, logo,psycho, … ) ter ondersteuning aan te reiken; door het arbeidsterrein te verkennen en door te lichten om het opleidingsprofiel aan te passen aan de eisen van het beroepsprofiel (kwalificatiecommissie, overlegcommissie, bezoeken aan bedrijven); door bij (kandidaat) stagegevers en werkgevers voldoende kennis over te brengen en hen te ondersteunen: zowel over onze specifieke leerlingen als over al de nodige administratie; door hen na de schoolperiode in hun werkmilieu te ondersteunen (sociale dienst, ABO-coördinatie, oud-leerlingenbond);

Voorbereiden op integratie binnen de maatschappij

We zien het ook als onze taak hen voor te bereiden naar integratie binnen de huidige maatschappij door  hen en hun omgeving hun handicap te leren aanvaarden en verwerken (catechese, leefsleutels, mavo, sociale medische dienst); door hen sociale vaardigheden te doen verwerven, om zich nu en later waar te kunnen maken, dit zonder hun eigenheid te verliezen (catechese, leefsleutels, mavo); door hen de nodige therapie als ondersteuning aan te reiken (psychotherapie, logo); door hen de noodzakelijke weerbaarheid tegenover allerlei verleiders mee te geven (catechese, leefsleutels, mavo, psychotherapie, sociale dienst).

Een multidisciplinaire samenwerking

Dat alles in een multidisciplinaire samenwerking van het hele team, gestuurd vanuit een individueel handelingsplan,  in een christelijk geïnspireerd engagement op basis van de pedagogie van de caritas van de Broeders van Liefde, dit is vanuit een liefdevolle en gelovige grondhouding geïnspireerd op het evangelie en in overleg met en door participatie van ouders, leerlingen en externe organisaties en ondersteund met alle mogelijke middelen die ons ten dienste worden gesteld.

Leer ons kennen in dit filmpje!

 

Onze doelgroep

6 opleidingen

Styrka is toegankelijk voor leerlingen die beschikken over een attest type 1 of type 3 OV 3. De school stelt zich als doel moeilijk lerende jongeren (type 1), in een christelijk opvoedingsklimaat, optimaal te laten ontplooien zodat integratie in het gewoon leef- en arbeidsmilieu gerealiseerd wordt (OV3). Om dit doel te bereiken worden jongeren begeleid door een multidisciplinair team, dat via intense onderlinge samenwerking inspeelt op het integrale handelingsplan van elke leerling. De kandidaat- leerling wordt aangemeld door zijn ouders of een plaatsende instantie. Vooraleer de kandidaat-leerling ingeschreven wordt in onze school, wordt contact opgenomen met de vorige school en met het verwijzend CLB of een andere erkende dienst, dat een psycho-medisch-sociaal verslag en het vereiste attest aflevert.

Na intern overleg nodigt de sociale dienst van het internaat/semi-internaat of de medische dienst van de school de ouders en hun zoon/dochter uit; enerzijds om kennis te maken met de school en haar begeleidende omkadering, anderzijds om de nodige informatie te verstrekken en het administratieve gedeelte bij de inschrijving af te handelen. Bij de opname wordt aandacht besteed aan de opvang en integratie van de jongere binnen zijn leef- en klasgroep. Via een individueel onderzoek (psychomotorisch, logopedisch, didactisch) wordt uitgezocht welke klasgroep van het observatiejaar het meest tegemoet komt aan het taal- en rekenniveau van de leerling. Aan de hand van deze onderzoeksresultaten wordt eveneens nagegaan of therapeutische en/of remediërende begeleiding noodzakelijk is. Voor de andere leerlingen wordt nagegaan in welk jaar van de opleiding zij thuishoren. In een aantal opleidingen zijn er twee klasgroepen per jaar.

Vanaf het schooljaar 2002-2003 startte in ons onderwijs de nieuwe opleidingenstructuur. Dit betekent dat de verschillende opleidingen een andere benaming en invulling krijgen, aansluitend bij de opleidingen in het beroepsonderwijs. In de beroepsschool kunnen 6 opleidingen gevolgd worden:

 • grootkeukenmedewerker
 • metselaar
 • schilder-decorateur
 • tuinbouwarbeider
 • winkelhulp
 • onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak

Er wordt een volwaardige vakopleiding gegeven met als doelstelling tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu mogelijk te maken. Hierbij zijn niet alleen de technische vaardigheden zeer belangrijk, wij hechten zeker evenveel waarde aan de juiste werk- en leefattitudes. De opleiding wordt verzorgd door vakleerkrachten, die ervaring in de industrie hebben opgedaan, en de lessen beroepsgerichte vorming (BGV) geven en door onderwijzers of regenten die instaan voor de algemene en sociale vorming (ASV). De leerkrachten hebben een bijkomende pedagogische scholing gevolgd en/of krijgen geregeld de kans via studiedagen, pedagogische sessies, bijscholing en navorming hun onderwijs- en vakbekwaamheid bij te sturen en de actuele didactische ontwikkelingen op de voet te volgen. De opleiding duurt minimum 5 jaar. Ze wordt opgesplitst in 3 verplicht te volgen fasen met elk een eigen specifiek karakter en een vrijblijvend te volgen integratiefase : de Alternerende Beroepsopleiding. Vanaf het schooljaar 2004-2005 werd binnen de school een eigen werking opgestart voor leerlingen met autismespectrumstoornissen.

Alternerende Beroepsopleiding

Jongeren die hun opleiding op de school beëindigd hebben kunnen,wanneer zij dit wensen, nog de integratiefase volgen. Deze vrijblijvend te volgen fase in de opleiding duurt maximum 1 jaar. Het is de bedoeling dat de leerlingen werkervaring opdoen in een stagebedrijf waar de mogelijkheid bestaat om nà dit jaar eventueel tewerkgesteld te worden. Gedurende het schooljaar gaan de leerlingen dan ook drie dagen per week op stage in een bedrijf en komen ze nog twee dagen per week naar de school. Tijdens deze twee dagen op school krijgen ze allerlei zeer nuttige informatie mee tijdens de lessen algemene en sociale vorming ( 4 uur per week) en krijgen ze ook nog 10 uur praktijk per week, aansluitend op hetgeen ze tijdens de stage in het bedrijf aan werkzaamheden dienen te verrichten. Doordat er zeer regelmatig overleg is tussen de stagebegeleider van de school en de mentor in het bedrijf kunnen de leerlingen van dichtbij gevolgd worden en krijgen zij een zeer goede voorbereiding op tewerkstelling binnen het bedrijf.

Voor inlichtingen contacteer:
Franka Bogaert
Coördinator ABO
09 240 13 65
http://www.fracarita.org/nl/franka.bogaert@fracarita.org

Autiwerking

Wanneer een leerling met ASS aangemeld wordt, dan brengt deze samen met zijn ouders een bezoek aan de school. Tijdens het intakegesprek proberen wij ons via gerichte vragen een zo goed mogelijk beeld te vormen van de jongere, zodat wij als school in staat zijn ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk aan te passen aan het studiepeil, de gewoontes, de zorgvraag en de noden ... van de jongere. Tevens wordt nagegaan met welke andere diensten ouders en leerling eventueel reeds in contact zijn, zodat wij met deze diensten contact kunnen opnemen om de nodige afspraken te maken.
De internen en semi-internen met autismespectrumstoornissen zullen ook in het MPI in één leefgroep ondergebracht en begeleid worden. (zie ook verder) De mogelijkheid bestaat ook om zich als externe leerling in te schrijven. Voor de leerlingen met ASS worden 4 opleidingen aangeboden:

 • onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak
 • tuinbouwarbeider

Onze keuze viel op deze vier opleidingen omdat de school de mening is toegedaan dat dit opleidingen zijn waar zeer gestructureerd moet gewerkt worden, waar aangepast werk voor onze leerlingen te vinden is en waar de kans op tewerkstelling voor leerlingen met ASS na de school groter is dan voor de andere opleidingen. Leerlingen met ASS die een andere opleiding willen volgen (winkelhulp, schilder-decorateur, grootkeukenmedewerker, interieurbouwer of metselaar) kunnen uiteraard ook in onze school terecht, maar kunnen niet rekenen op deze specifieke autiwerking, wat niet belet dat we hen in de mate van het mogelijke verder zullen begeleiden.

Contactpersoon voor alle inschrijvingen:
Hilde De Buyser
09 240 13 79

Contact

Ebergiste De Deynestraat
1
9000
Gent
route

Contact

Algemeen directeur: Gert Naessens
Pedagogisch directeur: Rosy Van den Berge
Technisch adviseur GM/PS: Piet Van den Broecke
Technisch adviseur MR/SD: Franky Snauwaert
Technisch adviseur TA: Christophe Mottart
Technisch adviseur WH: Jan Naudts

E-mailadres directie: buso@sint-jozef.org
E-mailadres onthaal: onthaal@sint-jozef.org

Wat brengt u mee bij de inschrijving?

 • Identiteitskaart van de leerling

 • SIS-kaart van de leerling

 • Kleefbriefje van het ziekenfonds

 • Naam en telefoonnummer van de huisarts en/of specialist(en)

 • Attest van opleidingsvorm en type

 • IQ-gegevens

 • Gegevens van de familiale verzekering

 • Gegevens van de vorige school

Uw zoon of dochter volgt les in de lagere school Styrka?

Leerlingen die lesvolgen in onze lagere school, moeten zich ook inschrijven in onze school. De overgang van de lagere school naar onze school gebeurt dus niet automatisch.

Inschrijven in het internaat of semi-internaat Styrka?

Om uw zoon of dochter in te schrijven in het internaat of semi-internaat dient u een aparte afspraak te maken. U kan de stafmedewerkers bereiken via het algemeen nummer van het OC Styrka.
Tel. 09 240 13 00 - www.ocsintjozef.be

 

Telefoonnummer

09 240 13 73
 

website
http://www.sint-jozef.org
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring