NL FR

BuLO Gent, Lagere School Styrka

Start

vertrouwen liefde gelijkwaardigheid intercultureel onderwijs eerlijkheid positieve belangstelling voor elkaar veiligheid een gastvrije school samenwerking wederzijds respect

BuLO Styrka

BuLO Styrka richt zich op kinderen met

 • Basisaanbod (TBaA): licht verstandelijke beperking en kinderen met leerstoornissen
 • T2: matig of ernstig verstandelijke beperking
 • T3: gedrags- of emotionele stoornis
 • T9: autismespectrumstoornis
 • ION: ION-begeleiding waarbij onze school leerkrachten begeleidt in het gewoon onderwijs daar waar kinderen met een type 2 attest de gewone schoolloopbaan volgen.
Klik op 'wie zijn we' voor meer info

 

 

 

Wie zijn we

Een gastvrije school

Onze school is een katholieke school en wil vooral een gastvrije school zijn, waar ruimte is voor kinderen, ouders en personeelsleden, die met elkaar begaan zijn. Wij willen in onze school een gunstig klimaat scheppen, waarbij we belang hechten aan waarden als veiligheid, vertrouwen, liefde, wederzijds respect, eerlijkheid, gelijkwaardigheid en positieve belangstelling voor elkaar. Er is zowel een campus in E. De Deynestraat 1 te Gent als in de Stropkaai 38 te Gent.

In het onderwijsaanbod voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften staan de volgende principes centraal :

 • evenwicht persoonlijkheid maatschappij

-proberen het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afstemmen op een maximale integratie in de maatschappij

 • geloof in de mogelijkheden van de leerlingen

-sommige kinderen hebben nood aan aangepaste stimulatie om tot leren te komen
-belangrijkste taak van het team van begeleiders = leervoorwaarden creëren waarin een leerling zich zo actief mogelijk kan ontplooien

 • horizontale en verticale samenhang in wat geleerd wordt

-horizontale samenhang tussen de verschillende leergebieden - expliciet aandacht besteden aan verbanden tussen de verschillende leergebieden
-verticale samenhang betekent goede doorstroming van leerlingeninformatie (doorgeven handelingsplannen, teambesprekingen)

 • duidelijkheid in het ordeningskader gewoon (eindtermen) buitengewoon (ontwikkelingsdoelen)onderwijs

-optimale samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs
-eigenheid van elk type wordt duidelijk en ook gelijklopende dingen met gewoon onderwijs

 • intercultureel onderwijs

-respectvol leren omgaan met andere culturen en hun vertegenwoordigers

 • emancipatorisch onderwijs

-zelfontplooiing van elke leerling, de eigenheid van ieder individu staat centraal
-de ontwikkelingsdoelen bevorderen gelijke kansen voor meisjes/jongens
-school heeft de vrijheid om zijn doelen te kiezen en daarbij rekening te houden met de mogelijke studierichting

 • inclusief onderwijs

-ontwikkelingsdoelen zijn geordend volgens leergebieden gewoon onderwijs
-mogelijkheid tot inclusief onderwijs

 

Leer ons kennen in dit filmpje

 

Onze doelgroep

Onderwijsaanbod en doelgroepen

1. Doelgroep basisaanbod : voor kinderen met een licht verstandelijke beperking
2. Doelgroep type 2 : voor kinderen met een matig en/of ernstige verstandelijke beperking
3. Doelgroep type 3 : voor kinderen met een gedrag- of emotionele stoornis. 
4. Doelgroep type 9: voor leerlingen met een licht, matig of ernstige verstandelijke beperking met een bijkomende diagnose voor autisme.
5. ION : onze school begeleidt leerkrachten in het gewoon onderwijs daar waar kinderen met een type 2 attest de gewone schoolloopbaan volgen.

Contact

E. De Deynestraat 1 - Stropkaai 38
9000
Gent
route

 

Afdeling Type 2 : School voor kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking
  Bevat ook geïntegreerde auti-werking met het MFC  
  Stropkaai 38 - 9000 GENT Tel. : 09/282.90.04  
  E. De Deynestraat 1 - 9000 GENT Tel. : 09/245.57.46  
   
Afdeling basisaanbod : School voor kinderen met een lichtverstandelijke beperking
  E. De Deynestraat 1 - 9000 GENT Tel. : 09/245.57.46  
   
Afdeling Type 9:  School voor kinderen met autismespectrumstoornissen
  E. De Deynestraat 1 - 9000 GENT
   
Afdeling Type 3 : School voor kinderen met gedragsstoornissen, ernstige emotionele en/of gedragsproblemen
  E. De Deynestraat 1 - 9000 GENT

Tel. : 09/245.57.46

 

 

 

 

 

 

campus Stropkaai                                                  campus De Deynestraat

 

Telefoonnummer

09 245 57 46

 

 

 

 

 

website
http://www.bulo-sj.be/
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring