NL FR

BuLO Brecht, Lagere School Kristus-Koning

Start

zorg Zelfstandigheid positief zelfontplooiing zelfredzaamheid kind centraal interactief leerproces doen ontdekken actief leefwereld respect praktijkgericht socio-emotionele structuur regels welbevinden maatschappijgericht samenwerken

BuLO Kristus-Koning 

BuLO Kristus Koning is een school voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod en type 9. Wij zijn een school met een werking op maat van de kinderen. We willen elk kind zijn mogelijkheden laten ontdekken en het leren omgaan met zijn moeilijkheden. We willen hun interesses ontwikkelen en hen hun gevoelens leren uiten.

Kortom, we willen een school zijn waar kinderen zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en alle ruimte krijgen om zich te ontplooien. Een school waar elk kind een buitengewoon plaatsje verdient.

In onze school is er een GOnteam gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs. 

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Wie?

Het team: Leerkrachten (klastitularissen, ambulante leerkrachten, zorgleerkrachten), paramedici (kiné’s, logo’s, ergo’s, psychologe, verpleegster), coördinatoren en directie vormen de ruggengraat van deze school. We kiezen ervoor om ‘in team’ met onze leerlingen aan de slag te gaan, in een ver doorgedreven samenwerking.

De leerling: Onze kinderen zijn jongens en meisjes van 6 tot 13 jaar met specifieke onderwijsbehoeften. Kinderen met een verslag type Basisaanbod of een verslag type 9 kunnen bij ons terecht. We kiezen bewust voor een klasindeling op basis van de noden van onze leerlingen. Tijdens de klassenraad stellen we bij elke leerling de vraag: “wat heeft deze leerling nodig om zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen?” Het attest is bij deze vraag van ondergeschikt belang. Voor ons is het belangrijk dat kinderen graag naar school gaan en dat ze zich op alle vlakken optimaal kunnen ontplooien.

De ouders: We hebben ouders nodig om onze kinderen in hun totaliteit te kunnen benaderen. Daarom vinden we een goede communicatie erg belangrijk in onze school. Wij doen inspanningen om ouders te betrekken bij schoolactiviteiten.

 

Hoe?

Samenwerking: Teamwerking en structureel overleg zorgen voor een breed beeld van het kind wat leidt tot een traject op maat. Ons hoofddoel is om elk kind het onderwijs aan te bieden waar het nood aan heeft.

Het handelingsplan: Wanneer we spreken over een leertraject op maat dan bedoelen we “werken met een plan”. We gaan hierbij systematisch te werk. Vanuit een concrete beginsituatie maken we een planning van de te bereiken doelen en de manier waarop we deze doelen willen bereiken. We bespreken dit met leerlingen en ouders, evalueren regelmatig en stellen indien nodig onze doelstellingen bij.

Organisatie: Onze klassen zijn gegroepeerd in 4 clusters. Elke cluster bestaat uit een aantal klassen en wordt ondersteund door een clustercoördinator. De school heeft een soepele werking zodat we tegemoet komen aan de noden van het kind. Om klassen in te delen vertrekken we vanuit de vraag “Wat heeft dit kind nodig?”. Zo stellen we groepen samen waarin ieder kind kan groeien. De groepen kunnen in de loop van het schooljaar aangepast worden.

Lezen, rekenen en schrijven zijn belangrijk. Maar voor ons is de totale en evenwichtige ontwikkeling het hoofddoel. We besteden in iedere klas extra aandacht aan socio-emotionele ontwikkeling en leren leren.

Indien nodig komt iemand van het zorgteam mee in de klas of wordt er gewerkt in kleine groepjes.

De logopedisten ondersteunen de leerlingen op taalgebied.

De kinesisten en/of ergotherapeuten ondersteunen de leerlingen op psychomotorisch vlak.

De huiskamer is een heel speciale plek. Hier komen kinderen tot rust en krijgen ze de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen, ruzies uit te praten, rustig te werken wanneer het in de klas even niet gaat… 

 

Onze visie?         

Kind centraal:  ‘Ik krijg onderwijs en zorg op maat’              
We geloven dat kinderen pas gelijke kansen krijgen wanneer ze ongelijk onderwijs kunnen genieten. Vanuit een ruime beeldvorming bepalen we, in overleg met ouders en leerling, het leertraject dat we nastreven. We leggen de lat hoog voor al onze leerlingen en dat wil zeggen dat de lat voor iedereen op een andere hoogte ligt! 
 
Welbevinden: ‘Ik voel me veilig en heb respect voor mezelf, de ander en de omgeving’                                  
Door middel van structuur, duidelijke regels en grenzen bieden we onze leerlingen basisveiligheid. Respect staat centraal in onze schoolwerking en is een dagelijks  aandachtspunt. We willen dat onze leerlingen zich kunnen ontplooien in een veilige omgeving en hen leren om op een respectvolle manier om te gaan met zichzelf en met anderen, ook buiten de muren van onze school.  
 
Competentie: ‘Ik kan iets’ 
We bouwen aan het zelfvertrouwen door talentgericht te werken. Een kind dat gelooft in zichzelf, zal gemakkelijker uitdagingen durven aangaan en zo tot leren/ontwikkelen komen.
We doen dit door hen voldoende uitdagende taken aan te bieden binnen alle domeinen. 
We streven naar een sfeer van vertrouwen, niet alleen binnen de relatie leerkracht-leerling, maar evenzeer binnen ons team. Vertrouwen geeft een gevoel van competentie: ik kan iets!
 
Autonomie: ‘Ik kan het zelf’
Zelfstandigheid bevorderen is een belangrijke doelstelling binnen ons onderwijsaanbod. Kinderen kunnen pas echt iets als ze het ook zelf kunnen. Stap voor stap bouwen we samen: school, leerling en ouders, aan deze zelfstandigheid. We houden rekening met de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Waar nodig gaan we op zoek naar redelijke aanpassingen die, nu en in de toekomst, de zelfstandigheid bevorderen. 
  
Betrokkenheid en verbondenheid: ‘Ik hoor erbij en ik doe mee’
We blijven kiezen voor klasgroepen omdat we het groepsgebeuren een belangrijk aspect vinden in de sociale ontwikkeling. 
Door kinderen het nut van het leren te doen inzien, zorgen we voor verbondenheid tussen kind en leerstof. We stimuleren hen om eigen keuzes te maken, actief te participeren en initiatief te nemen. 
De verbondenheid binnen de school uit zich door onderlinge samenwerkingsverbanden tussen de klassen en clusters. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd waarbij alle leerlingen en teamleden betrokken zijn. 

 

 

 

Onze doelgroep

Type basisaanbod en type 9 

Kinderen die in onze school worden ingeschreven, zijn leerlingen waarbij de aanpassingen van de school gewoon onderwijs ontoereikend of onvoldoende waren om de leerling de nodige vorderingen te laten maken. 

Kinderen met een diagnose ASS (autismespectrumstoornis) en een (rand)normale begaafdheid kunnen worden ingeschreven in type 9. Kinderen met een verslag type basisaanbod kunnen worden ingeschreven in type basisaanbod. Een verslag van het CLB is voor beide types noodzakelijk.

Alle kinderen verdienen de beste ontwikkelingskansen. Wij bieden kinderen ‘bijzondere’ zorg. Binnen het buitengewoon onderwijs hebben wij de omkadering om planmatig te werken aan de noden van onze leerlingen. Waar mogelijk proberen we zo dicht mogelijk aan te leunen bij het programma van het gewoon onderwijs.

Samen met ouders, het CLB en het multidisciplinair team bieden we kinderen optimale leerkansen, vanuit hun eigen talenten en specifieke onderwijsbehoeften. 

 

GOn

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die in het gewoon onderwijs ingeschreven zijn en voldoen aan bepaalde criteria kunnen  beroep doen op GOn begeleiding. GOn staat voor Geïntegreerd Onderwijs.

In onze school is er een GOnteam gespecialiseerd in het ondersteunen van kinderen met ASS.

Er is een heel nauwe samenwerking tussen GOn begeleider, ouders en het leerkrachtenteam van de school voor gewoon onderwijs.

Contact

contact
Bethaniënlei
5
2960
Brecht (Sint-Job)
route

Telefoonnummer

03 217 03 13

 

E-mail

directie@bulokk.be

website
http://www.bulokk.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring