NL FR

Hoe willen we dit bereiken

Hoe willen we dit realiseren?

A. Door deskundige dienstverlening in het onderwijs:

 • vooraan in onze dienstverlening staat de religieuze motivatie én de deskundigheid;
 • onderwijs of onderricht is het systematisch en planmatig overdragen van kennis, vaardigheden en attitudes;
 • langs de schoolvakken om wordt algemene geestesvorming beoogd;

B. Door te onderwijzen en op te voeden in teamverband:

 • de spiritualiteit van de Broeders van Liefde is gebonden aan het 'samenzijn', aan de gemeenschap;

C. Door te onderwijzen en op te voeden vanuit de pedagogie van de caritas:

 • in ons onderwijs en onze opvoeding omringen wij de zwakken bij voorkeur met onze bijzondere zorg;

D. De voorwaarden om daarin te slagen:

 • de eerste voorwaarde bestaat erin goede relaties tot stand te brengen met directie, collega's, leerlingen en ouders;
 • de voorbeeldfunctie is nààst de relatie de sleutel naar een succesvol onderwijs en een goede opvoeding; het doel van de opvoeding is de zelfbepaling (de persoonlijke beroeps- en levenskeuze);
 • de totale opvoeding beoogt de zorg voor de ontwikkeling van àlle facetten van het menselijk zijn;

E. Het profiel van een broederschool:

 • de eerbied voor de zwakkere, de mindere, de getroffen medemens moet worden bijgebracht, dit als een specifiek aspect van de christelijke opvoeding;
 • in een broederschool wordt uitgesproken leerlinggericht gewerkt, gekaderd in een goed sociaal klimaat;
 • we hechten in onze scholen ook veel belang aan een houding van beschikbaarheid, van openheid voor en het inspelen op elke uitnodiging of uitdaging die op ons afkomt in om het even welke noodsituatie;
 • in een broederschool wordt vertrokken vanuit een christelijk perspectief; we willen werken aan een goede arbeidsethiek;
 • daarbij mist een broederschool iets essentieel als ze de christelijke vreugde mist;
 • we willen geen elitair onderwijs noch opvoeding geven;
 • in een broederschool wordt een degelijke vorming van de jeugd verzekerd;
 • het eigen van onze scholen ligt vooral in hun 'menselijkheid';

F. Het opvoedingsplan van de Broeders van Liefde:

 • de grondlegger ervan was Broeder Frederik die het project startte in Merksem in 1936;
 • om aan de christelijke menswording op een gecoördineerde en systematische wijze te werken, steunen we op een georganiseerde actie van de hele school rond een jaarplan van pedagogische belangstellingspunten;
 • in september staat devriendschapcentraal met mogelijke werking rond vriendelijkheid, openheid, relatiebekwaamheid, samenhorigheid, teamgeest, verbondenheid, identiteit, ...
 • in oktober is het de beurt aan deordemet mogelijke aanknopingspunten zoals efficiëntie, doelmatigheid, functionaliteit, kwaliteit, nauwkeurigheid, rechtvaardigheid...
 • in november wordt rond degodsdienstigheidgewerkt met referentiemogelijkheden naar geloven, zingeving, innerlijkheid, liturgie, gebed...
 • in december komt dewerkzaamheidaan bod met als mogelijke accenten: taakinzet, engagement, ambitie, verantwoordelijkheid, arbeidsethiek...
 • in januari schenken we aandacht aan dezelfbeheersingmet als mogelijke benaderingswijzen: geduld, wilskracht, zelfkennis, wijsheid, soberheid...
 • in februari werken we aan de opvoeding totwellevendheidmet aandacht voor de levensstijl, de beleefdheid, de hoffelijkheid, de cultuur...
 • in maart staat deeerbiedin de kijker met als mogelijke toegangspoorten: respect, tact, waardering, verwondering, verdraagzaamheid of tolerantie, aanvaarding...
 • in april richten we onze aandacht naar de communicatie, naar het taalgebruik en specifiek naar het gebruik van hetNederlands, onze moedertaal, met als mogelijke aandachtspunten de mondigheid, de taalvaardigheid, de contactvaardigheid, de dialoog, de expressie, de communicatie...
 • in mei wordt deeerlijkheidbenadrukt met als mogelijke accenten: fair-play, oprechtheid, gerechtigheid, waarachtigheid, vertrouwen, trouw...
 • in juni accentueren we het belang van dezelfstandigheidof de autonomie gekoppeld weliswaar aan verantwoordelijkheid; ? de bedoeling is dat élke maand in élke klas een affiche wordt uitgehangen;
 • vanaf het schooljaar 1995-96 gebruiken we dezelfde afbeeldingen in de eigen schoolagenda van de Broeders van Liefde;
 • elk schooljaar wordt ook een jaarbladwijzer bezorgd aan àlle leerlingen en personeelsleden met een creatieve verwerking van het jaarthema uitgevoerd door één van onze leerkrachten plastische opvoeding;
 • in de loop van 1998 werd ook gepoogd te komen tot een geïntegreerde visie en aanpak van het opvoedingsplan, het schoolpastoraal plan en het jongerenpastoraal plan met daarin ook de roepingenpastoraal verwerkt;

G. Met aanwending van aangepaste organisatorische middelen, gedragen door een degelijke infrastructuur en onderbouwd door een solide organisatiestructuur:

 • we moeten ons inspannen om inspraak te verlenen op alle niveaus; we moeten ook aandacht hebben voor de voortdurende en systematische vernieuwing van de schoolinfrastructuur;

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring