NL FR

middelbaar onderwijs

Het Provincialaat der Broeders van Liefde heeft een vijftiental scholen voor gewoon secundair onderwijs, samen goed voor meer dan 7.100 leerlingen en circa 1.100 personeelsleden. Onze scholen liggen verspreid over de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Het onderwijsaanbod bestrijkt zowat de belangrijkste onderwijsdomeinen uit het Algemeen Secundair Onderwijs (A.S.O.), het Technisch Secundair Onderwijs (T.S.O.) en het Beroeps Secundair Onderwijs (B.S.O.).
De pedagogische principes van ons onderwijs vinden hun fundament in "de pedagogie van de Caritas" het eigen opvoedingsproject van de congregatie.

Al de onderwijsinstellingen van de Broeders van Liefde worden vanuit de centrale v.z.w. "Provincialaat der Broeders van Liefde" bestuurd. De directeur is als plaatselijke vertegenwoordiger procuratiehouder van het Schoolbestuur. In de diverse advies- en overlegorganen van de school en de scholengemeenschap wordt het Schoolbestuur in de regel vertegenwoordigd door Yves Demaertelaere, sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs, die tegelijk gemachtigd is om als mandaathouder voor het Schoolbestuur op te treden.

Voor de pedagogische ondersteuning van scholen en personeelsleden heeft het Schoolbestuur een eigen pedagogische begeleidingsdienst voor het Gewoon Secundair Onderwijs uitgebouwd:


1. Begeleiding van individuele leerkrachten en personeelsleden


Voor het Schoolbestuur blijft de begeleiding van individuele leerkrachten een opperste prioriteit. Dit houdt in dat wij de individuele klassenbezoeken aan leerkrachten, gecombineerd met een begeleidingsgesprek, als een heel belangrijke taak van onze begeleiders beschouwen. Dit is van het grootste belang voor startende leerkrachten. Het is de bedoeling onze nieuwkomers in de periode van hun eerste drie werkjaren een tweetal keer te laten bezoeken. Maar ook de geroutineerde leerkrachten moeten op onze blijvende aandacht kunnen rekenen. Zij kunnen evengoed een woordje van externe bemoediging gebruiken en een klassenbezoek van een van de begeleiders biedt tegelijk vaak een aanzet om nieuwe horizonten inzake werkvormen, leerinhoud, uitbouw van de relatie met de leerlingen... te duiden en te verkennen.


2. Ondersteuning van vakgroepwerking


Het ondersteunen van vakgroepen behoort eveneens tot het takenpakket van onze pedagogische begeleiders. De rol die ze daarbij kunnen spelen, is mede afhankelijk van de vraag van de school zelf. De rol van de begeleider mag echter nooit met deze van 'nascholer' worden verward. Het behoort wel tot het takenpakket van de begeleider om samen met individuele leerkrachten of met leden van een zelfde vakwerkgroep op zoek te gaan naar het geschikte nascholingspakket voor de bestaande noden. Dit kan steeds gebeuren in nauwe samenwerking met onze nascholingscoördinator. Toch menen wij dat de inbreng van onze begeleiders in de vakgroepwerking pas optimaal kan renderen, wanneer er voorafgaandelijk reeds een aanzet tot persoonlijke relatie tussen de begeleider en de individuele leerkrachten tot stand is gekomen. Wij zijn immers van mening dat men anders veel te snel in vormen van kunstmatig extern geformuleerde interventies dreigt te vervallen. Vanuit deze context winnen de klassenbezoeken en begeleidingsgesprekken met individuele leerkrachten nog aan belang.


3. Het bewaren van de eigenheid van onze congregationele scholen


Doorheen alle begeleidingsinitiatieven van individuele leerkrachten, vakgroepen, lerarenteams... moet de aandacht van de begeleiders voor de krachtlijnen van ons opvoedingsproject als een rode draad lopen.
Ook de pastorale bewogenheid van de individuele leerkrachten moet op onze volle aandacht kunnen rekenen.


4. Beleidsondersteuning van directies


Elke directeur is in zijn school de rechtstreekse plaatsvervanger van het Schoolbestuur. Vandaar dat een optimalisatie van de contacten en de communicatie tussen het Schoolbestuur en de plaatselijke directie van het grootste belang is. De vele vergaderingen van diverse advies- en overlegorganen binnen de school en de scholengemeenschap vormen een geformaliseerd contactmoment. Daarnaast hebben bij tal van gelegenheden heel wat (informele) overlegmomenten tussen de hoofdbegeleider en de plaatselijke directie plaats. Tenslotte kan de directie in specifieke situaties ook gemakkelijk tot een ad hoc overleg met zijn Schoolbestuur overgaan. Niet alleen de hoofdbegeleider - en desgevallend ook de sectorcoördinator - zorgen voor beleidsondersteuning in de verschillende scholen. Ook de pedagogische begeleiders staan voortdurend klaar om binnen hun vakdomein de directies met raad en daad bij te staan. Het is bijvoorbeeld voor de directies niet altijd even gemakkelijk om in de opmaak van de begroting en in de besteding van de financiële middelen inzake noden binnen de vakgebieden de juiste prioriteiten te leggen. De pedagogische begeleiders kunnen hier een welgekomen adviserende rol spelen. Dit veronderstelt evenwel een tweerichtingsdenken en de begeleiders kunnen ook bij de vakleerkrachten een grotere bewustmaking ten aanzien van didactische werkmiddelen, budgettering en materiaalbeheer helpen ontwikkelen. Een grotere betrokkenheid vanwege de leerkrachten, kan in een grotere zin voor verantwoordelijkheid resulteren. Tegelijk kan het beleidsmatig denken vanuit een visie binnen het vakgebied - met hieraan onlosmakelijk het belang van een goede vakgroepwerking gekoppeld - ook in een reflectiemoment over de didactische werkvormen resulteren.


5. Aanwezigheid bij informele contacten


Het is reeds meermaals gebleken dat gesprekken die begeleiders met individuele leerkrachten of met groepen leerkrachten voeren naar aanleiding van informele bezoeken tijdens projectdagen, open deurdagen, schoolmanifestaties... zeer positieve resultaten opleveren. Al zijn de mogelijkheden van onze begeleiders, wat het bijwonen van dergelijke informele momenten betreft, zeker heel beperkt, toch worden persoonlijke uitnodigingen voor diverse schoolactiviteiten doorgaans heel sterk op prijs gesteld. De open gesprekken die bij die gelegenheden met leerkrachten en medewerkers van de school kunnen worden gevoerd, zijn immers te waardevol om deze kansen helemaal onbenut te laten.


6. Samenstelling van de pedagogische begeleidingsdienst


Pedagogische begeleidingsdienst secundair onderwijs

2013_09_11_-_samenvattende_visie_en_mediatekst_2.pdf41.229kb17-03-2014

Inhoud syndiceren
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring